Algemene Voorwaarden - Transformatie Coaching

Algemene voorwaarden

Inleiding

Algemene voorwaarden zijn aanvullende afspraken die onderdeel uitmaken van de gehele overeenkomst die u afsluit. Deze zijn eenmalig opgesteld, en worden gebruiket bij alle overeenkomsten. u vindt ze onderstaand, Deze gelden bij elke transactie en beschrijven onder welke voorwaarden ik mijn diensten lever. In elke overeenkomst zelf zal ik duidelijk verwijzen naar voorliggende voorwaarden. U als klant kun deze algemene voorwaarden daardoor makkelijk vinden. via deze website. Ik streef naar duidelijkheid en volledigheid. Mochten er updates nodig zijn dan leest u daarover op deze pagina onder het kopje “historie”

Updates

Indien er aanpassingen of aanscherpingen plaatsvinden van deze algemene voorwaarden, dan wordt daarover expliciet gecommuniceerd met huidige klanten die daarvan op de hoogte moeten zijn.

download onderstaande tekstdocument:

Algemene voorwaarden Praktijk De Verrijking (pdf)


Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten [versie 30-8-2018]

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: Praktijk De Verrijking ™ die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

opdrachtgever: de persoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. Dit is de cliënt: die een dienst afneemt;

diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

Artikel 2. Intake

1. Voor medische oorzaken, raadt Praktijk De Verrijking™ u aan contact op te nemen met uw huisarts;

2. Het advies en de werkwijze van Praktijk De Verrijking™ is resultaatgericht zonder resultaat te garanderen;

3. Praktijk De Verrijking™ sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk De Verrijking™ , tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk De Verrijking™ ;

4. Een coachingssessie, of enig andere aanvullende dienst van Opdrachtnemer vervangt in geen enkel geval medische behandelingen of begeleiding. Heeft u fysieke klachten, gezondheidsklachten meldt u dit dan tijdig aan Opdrachtnemer. Raadpleeg eventueel uw arts voordat u aan coaching of activiteiten deelneemt.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever;

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

5. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4. Offertes


1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;

4. Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen;

5. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen;

8. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, op voorwaarde dat de dienst nog niet is afgenomen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst


1. Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de beroepsorganisatie BATC naar beste inzicht en vermogen naleven;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 6. Contractsduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

3. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook;

4. Termijnen zijn daarmee te beschouwen als fatale termijn;.

5. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Dit is bij voorbeeld het geval bij tariefswijzigingen bij aanvang van een nieuwe kalenderjaar;

6. Voor alle afspraken met Opdrachtgever betreffende coaching geldt, dat afspraken die niet 48uur van tevoren in overleg worden verschoven, doorgaans in rekening gebracht zullen worden;

7. Afspraken met Opdrachtgever betreffende het geven van lezingen en/of workshops die niet 14 dagen van tevoren worden afgezegd of in overleg verschoven, worden in rekening gebracht worden en wel 25% van de overeengekomen som.

 

Artikel 8. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Voor zover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke en digitale dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen, niet delen met derden en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Betaling

1. Betaling aan Opdrachtnemer vindt plaats direct nadat een losse coaching sessie heeft plaatsgevonden;

2. Afwijking van deze regel dient schriftelijk te zijn overeengekomen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Opdrachtnemer gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

4. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Opdrachtnemer plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Opdrachtnemer gerechtigd om de wettelijke rente te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

5. Elke betaling aan Opdrachtnemer zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;

6. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

7. Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;

9. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

10. Als van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 11. Incassokosten

1. Ingeval Opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer;

2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt:

5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachingstraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren. in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag;

2. De Opdrachtgever voor een coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het coachingstraject kosteloos geschieden. ;

4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een coachingstraject is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week voor aanvang het volledige bedrag;

5. Ingeval de Opdrachtgever na aanvang van een coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;

6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd . Bij afzegging binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De beëindiging wordt eerst mondeling overeengekomen en daarna door de partij die hem beëindigt schriftelijk bevestigd aan de wederpartij. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Overmacht

1. In geval van overmacht zal de Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met behoud van de verplichting voor de Opdrachtnemer om haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht;

2. Aangetoonde overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever ontslaat deze van de verplichting het volledige restant af te nemen en het daarbij behorende Honorarium te voldoen;

3. Aangetoonde overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer is het geval bij ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

 

Artikel 15. Reclames


1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan Opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt;
2. Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op;
3. In geval van een gegronde reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever reeds betaald honorarium;
4. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de Opdrachtgever.

 

Artikel 16. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten;

2. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU van toepassing. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens;

3. De registratie van cliëntgegevens vindt plaats volgens onze privacy policy die zich conformeert aan voornoemde AVG.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 


Deze algemene voorwaarden worden op xx-xx-20xx onder nummer NNN gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank (bij de KVK) te Rotterdam

© 2018 - 2021 De Verrijking | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel